فروش جدیدترین پایان نامه ها , مقاله ها , انواع کتاب , گزارش کارآموزی , تحقیق در Jahandoc.ir جهان داک

فروشگاه جدیدترین پایان نامه ها , مقالات و انواع فایل ها

دانلود انواع فایل دانلود رایگان کتاب گنج یابی انواع فایل را ارزان خرید نمایید تسلیت بر تمام ملت عزادار جهان تخفیف ویژه دانلود رایگان پکیج کسب درآمد

اطلاعیه فروشگاه

توجه توجه تا پایان ماه محرم تمام فایل های این فروشگاه دارای تخفیف استثنایی میباشند اگر قیمت فایلی برایتان زیاد است به ما اطلاع دهید تا قیمتش را طبق خواسته ی خودتان کاهش دهیم jobdan.work@gmail.com

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته شامل 330 اسلاید همراه با چارت ها، نمودارها ، جداول ،مثال ها  و فرضیات میباشد که مشتمل بر بخش های زیر است:

نوع فایل : PowerPoint

فهرست محتوا

آمار چیست؟

دیدگاههایی در مورد آمار: 

مثالهائي از مطالعات آماري:

آمارشناسها چه میکنند؟

مشخصههای شغلی آمارشناسها

سواد آماری چیست؟

با سواد آماری کیست؟

شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات

تعریف هر تیمار (متغیر) تاحد امکان به صورت ویژه

مشخص کردن روشن واحدهای اندازه‌گیری

انواع داده‌ها

داده‌های قیاسی

مثال: داده‌های قیاسی

طبقه‌بندی داده‌های قیاسی به صورت:

داده‌های اسمی

مثال: داده‌های اسمی

داده‌های ترتیبی

مثال: داده‌های ترتیبی

داده‌های دودویی

مثال: داده‌های دودویی

داده‌های سنجشی

مثال: داده‌های سنجشی

داده‌‌های سنجشی تقسیم می‌شوند به  گسسته یا پیوسته  Discrete or Continuous

مثال‌های داده‌هایی با معیارهای گسسته

مثال‌ها: داده‌های معیاری پیوسته

آمار توصیفی
چه چیزی توصیف می‌شود؟

معیارهای مکانی

میانگین

محاسبة میانگین نمونه

میانه

محاسبة میانة نمونه

مد

Minitab:در برنامة

مناسبترین معیارهای مکانی بستگی به  شکل توزیع داده‌ها دارد

متقارن و یک نمایی

متقارن و دونمایی

چوله به راست

چوله به چپ

انتخاب معیار مناسب مکانی

توصیف داده‌ها با اعداد  معیارهای تغییرپذیری

چه چیزی توصیف می‌شود؟

معیارهای تغییرپذیری

دامنه

دامنه چیست؟

دامنة بین چارکی

دامنة بین چارکی چیست؟

واریانس

انحراف معیار

واریانس یا انحراف معیار چیست؟

ضریب تغییر

شکل توزیع داده‌ها

انتخاب معیار مناسب تغییرپذیری

احتمال

حادثه

مثال‌ها از حادثة پوچ:

مثال‌های از حادثه‌های قطعی

سه راه برای تعیین احتمالات

توزیع نرمال

هیستوگرام درصد

هیستوگرام
مساحت مستطیل = احتمال

کاهش اندازة فاصله ...

کاهش بیشتر اندازة فاصله‌ها ...

توابع پیوستة چگالی احتمال ...

نوع ویژه‌ای از تابع چگالی احتمال پیوسته p.d.f

خصوصیات توزیع نرمال
مثال‌هایی از متغیرهای تصادفی نرمال

احتمال بالای 75 چقدر است؟

سطح زیر منحنی = احتمال

استاندارد کردن ...

استفاده از جدول z

احتمال بین 65 و 70 چیست؟

احتمال زیر 65 چیست؟

آزمون فرضیه

مقدمه

دو راه برای یادگیری در مورد یک جمعیت

فواصل اطمینان

آزمون فرضیه

ایدة عمومی آزمون فرضیه

ایدة آزمون فرضیه

شناسایی فرضیه‌ها

خطاهای قضاوت

خطاها در آزمون فرضیه

تعاریف: انواع خطا

استفاده از p-value   برای تصمیم‌‌گیری

چه نوع خطایی ممکن است برای ما پیش آید؟

آزمون فرضیه برای میانگین یک جمعیت

مقادیر p

تعیین مقادیر P

تصمیم‌ گیری

اصطلاحات

سطوح اسمی Nominal scale

در سطح ترتیبی ordinal scale

سطح فاصلهای ‌Interval Scale

سطح نسبی Ratio Scale

تحلیل روابط بین متغیرها

روابط بین متغیرها

تفاوت عمدۀ همبستگی و رگرسیون

جدول توافقی

ضرایب همبستگی مرتبط با متغیرهای اسمی

شرایط استفاده از آزمون کایاسکوئر

2. ضریب همبستگی چوپروف (T)

3. ضریب همبستگی فی phi

4. ضریب همبستگی توافق پیرسون Pearson s coefficient contingency

5. ضریب کرامر:

ضرائب همبستگی مرتبط با متغیرهای ترتیبی

1. ضریب همبستگی رتبهای کندال kendall s rank correlation coefficient
2. ضریب گاما Gamma coefficient

3. ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن Spearman Rank Correlation Coefficient
 ضریب همبستگی مرتبط با متغیرهای فاصله‌ای یا نسبی


ضریب همبستگی پیرسون Pearson Correlation Coefficient
 انتخاب آزمون مناسب برای مقایسۀ میانگین‌ها
آزمونهای پارامتری

پیش‌فرضهای آزمونهای پارامتری

ب- آزمون F (تحلیل واریانس ANOVA)

تحلیل واریانس یکطرفه:
 One-way Analysis of Variance

تحلیل واریانس دوطرفه:

Two way Analysis of Variance

آزمونهای غیرپارامتری

انتخاب آزمون غیرپارامتری مناسب

1.آزمون نشانه:

2.      آزمون مک نمار:

3.      .آزمون ویلکاکسون  Wilcoxon Test

4.      آزمون فریدمن Fridman Test

5.      آزمون کوکران

6.      آزمون من - ویتنی
Mann – Whitney Test

7.      آزمون کولموگروف - اسمیرنف
Kolmogrov – Smirnov Test

8.      آزمون کروسکال - والیس
 Kruskal – Wallis Test

9.      آزمون میانه: Median test

طبقه‌بندی روش‌های تحلیل چندمتغیره

رگرسیون

جمع‌آوری داده‌ها

کاربرد رگرسیون

نقش کامپیوتر

SAS, SPSS, S-plus, R, MATLAB

رگرسیون و مدل سازی

تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی

تحلیل رگرسیون

تعبیر نوین تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل رابطۀ علیت

تفاوت عمدۀ همبستگی و رگرسیون

رگرسیون خطی و غیرخطی

جزء استوکاستیک (تصادفی) تابع رگرسیون جامعه

اهميت جزء اخلال استوکاستیک و تعبیر آن

تخمین مدل رگرسیون دو متغیره

روش حداقل مربعات معمولی

 Ordinary Least Square (OLS)

مشاهدات

نمودار پراکندگی

قاعدۀ کلی حداقل مربعات

فرضیات اساس روش حداقل مربعات

پراکندگی منحنی فیلیپس

منحنی فیلیپس

خصوصیات تخمینزنندههای حداقل مربعات: قضیۀ گوس- مارکف

The Gauss-Markov Theorem

قضیۀ گوس- مارکف

ضرائب تعیین r2 (معیار خوبی برازش) و ضریب همبستگی r2

ضریب همبستگی:

الگوهای همبستگی

ضریب تعیین

کوشش برای حداکثرکردن R2

فرض نرمال:
 مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک

توزیع احتمالی اجزاء اخلال ui

فرض نرمال بودن

خصوصیت تخمین‌زننده‌های OLS تحت فرض نرمال بودن

رگرسیون دومتغیره:
 تخمین فاصله‌ای و آزمون فرضیه

فاصلة اطمینان

آزمون فرضیه و انتخاب سطح معنیداری

نقض فروض مدل کلاسیک

همخطی Multicollinearity

نتایج عملی همخطی

کشف هم‌خطی

رفع مشکل همخطی:

ناهمسانی واریانس Heteroscedasticity

نتایج کاربرد روش OLS در شرایط وجود ناهمسانی واریانس

کشف ناهمسانی واریانس

خودهمبستگی

تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی

تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی

کشف خودهمبستگی:

  1.             -روش ترسیمی
  2.             -آزمون تسلسل
  3.             -آزمون دوربین واتسون : مشهورترین آزمون تشخیص همبستگی سریالی است DW

 

فروض زیربنایی آزمون D.W

تصریح مدل

خصوصیات یک مدل خوب

انواع خطای تصریح

نتایج خطای تصریح

•          حذف یک متغیر مهم:

•          لحاظ کردن یک متغیر نامربوط

آزمونهای کشف خطای تصریح

•          کشف وجود متغیرهای غیرلازم

•          آزمونهای راجع به متغیرهای حذف شده و شکل تبعی غلط

استفاده از باقیمانده‌ها (ملاحظة گرافیک این باقیمانده‌ها)

رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی

رگرسیون بر روی یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی با بیش از دو طبقه

رگرسیون بر روی متغیر وابستة موهومی

  1. مدل احتمال خطی linear probability model (LPM)
  2. مدل لاجیت (Logit)
  3. مدل پروبیت (Probit)

مدل‌های معادلات همزمان

تحلیل مسیر

خاستگاه تحلیل مسیر

تجزیة همبستگی

انواع مدل‌های مسیری

مدل‌های مسیری بازگشتی

مدل غیربازگشتی

معنی مدل‌های مسیری

اثرات غیرمستقیم و مستقیم

نمودار مسیر درونداد در مطالعة رضایت شغلی

تحلیل عاملیFactor Analysis

تعریف ماتریس همبستگی   

تعریف عامل

تعریف بارهای عاملی

فایده تحلیل عاملی

تحلیل عاملی اکتشافی: یک مثال

تحلیل عاملی تأییدی

اشکالات وارده بر تحلیل عاملی

انجام تحلیل عاملی

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 5,280 تومان
(شامل 12% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Amar-Moghadammati-ta-pishrafte_373103_3878.zip6 MB

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول حسابداری 1

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول حسابداری 1 دانلود  پاورپوینت با موضوع   اصول حسابداری 1 که شامل 337 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت بازرگانی، مديريت دولتی ، حسابداری، اقتصاد و ....... فهرست کلی فصل اول هدف :  آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آن فصل دوم هدف: آشنايي با مفهوم معادله حسابداري و تاثير فعاليتهاي مالي بر آن و تهيه صدورهاي مالي فصل سوم هدف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,332 تومان 14% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در مدیریت دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در مدیریت که شامل 301 اسلاید و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های ، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي،علوم تحقیقات، علوم تربيتي و ....... فهرست محتوا    فصل اول بحثی در زمينه شناخت:  علم حضوری و علم حصولی  ديد گاه های شناختی  ديدگاه تجربه گرايي: ديدگاه عقل گرايي:  ديدگاه استنباطی: دي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,332 تومان 14% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع تاثير فناوري اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانايي محور

دانلود پاورپوینت با موضوع تاثير فناوري اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانايي محور دانلود پاورپوینت با موضوع تاثير فناوري اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانايي محور  که شامل 43 اسلاید و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های اقتصاد ، حسابداری، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي، علوم تربيتي ، فناوری اطلاعات و ....... سرفصل مطالب • مقدمهاي راجع به توسعة فناوري اطلاعات • فناوري اطلاعات؛ اشتغالزايي يا اشتغالزدايي؟! • اقتصاد دانايي محور و جايگاه خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود پايان‌نامه ارشد با عنوان بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط

دانلود پايان‌نامه ارشد با عنوان بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط دانلود پايان‌نامه ارشد رشته مدیریت تکنولوژی با عنوان  بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط که شامل 99 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint پاياننامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت تکنولوژی بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط كليات تحقيق مساله اصلی تحقیق تشریح وبيان موضوع  ضرورت و اهميت موضوع اهداف تحقيق  فرضيه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,580 تومان 10% تخفیف

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی دانلود مقاله  ترجمه شده  کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی   که شامل  14 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل :فرمت قابل ویرایش Word *همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت و ....... مقدمه و چکیده در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 2

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 2 دانلود  پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 2   که شامل 615 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی، مدیریت بازرگانی و ....... فصل اول مديريت دارايي هاي جاري مقدمه :   براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از 50% است .   مديريت دارايي هاي جاري بيشتر از مديريت هزينه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 5,850 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 1

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 1 دانلود  پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 1   که شامل 261 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازرگانی و ....... هدف کلي: آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي اهداف رفتاري کل پاورپوینت: دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها: 1 - مديريت مالي را تعريف نمايد. 2 - اهداف مديريت مالي را بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,840 تومان 12% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع نحوه محاسبه ریسک کنترل

دانلود پاورپوینت با موضوع نحوه محاسبه ریسک کنترل دانلود پاورپوینت با موضوع  نحوه محاسبه ریسک کنترل  که شامل 22 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فهرست محتوا خطر حسابرسی: خطر کنترل 1)برآورد اولیه خطر کنترل 2) برآورد نهایی خطرکنترل اهداف شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی وبرآورد اولیه از خطر کنترل 1) تشخیص قابل حسابرسی بودن صورت های مالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع مباحث جاري در حسابداري

دانلود پاورپوینت با موضوع مباحث جاري در حسابداري دانلود  پاورپوینت با موضوع   مباحث جاري در حسابداري که شامل 205 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... عناوین فصل ها فصل 1 مقدمه – حسابداري پيمانكاري (   تعريف  واژه ها ) فصل 2 نحوه ثبت حسابداري فصل 3 حسابداري تغيير قيمتها يا حسابداري آثار تورم فصل 4 ساختمان اجاره به شرط تمليك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,332 تومان 14% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع ماليه عمومی و خط مشی دولت ها

دانلود پاورپوینت با موضوع ماليه عمومی و خط مشی دولت ها دانلود  پاورپوینت با موضوع   ماليه عمومی و خط مشی دولت ها   که شامل 190 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فصل اول -مفاهيم کلی ماليه عمومی و سياست مالی نقش دولت و اندازه ی دولت نظر کلاسيک ها در مورد نقش دولت: عدم دخالت دولت مکانيسم بازار فصل دوم- روند تغييرات سهم دولت از درآمد ملی هدف کل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,160 تومان 14% تخفیف

دانلود پاورپوینت با عنوان بازاریابی بین المللی

دانلود پاورپوینت با عنوان بازاریابی بین المللی دانلود پاورپوینت با عنوان  بازاریابی بین المللی   که شامل 293 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فصل اول  كليات بازاريابي بين‌المللي فصل دوم  محيط فرهنگي در بازاريابي بين المللي فصل چهارم  محيط سياسي و قانوني در بازاريابي بين‌المللي فصل پنجم  تحقيقات بازاريابي ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,332 تومان 14% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران

دانلود پاورپوینت با موضوع نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران دانلود  پاورپوینت  با موضوع  نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران  که شامل 16 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فهرست محتوا نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران مقدمه روند تجارت طی سال های آینده تغییر خواهد کرد، نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (OECD) طی 20 سال آینده حدو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان 4,094 تومان 11% تخفیف

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان دانلود  پاورپوینت با موضوع  مدیریت زمان  که شامل 31 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت وبرنامه ريزي،مدیریت امور بازاریابی،  حسابداری، اقتصاد و ....... فهرست محتوا اولین نکات مديريت زمان خود ـ ارزيابی تحليل نحوه کنونی صرف زمان پس از تکميل پرسش نامه و جدول زمان بندی کارها خواهيم دانست که : شناخت عوامل اتلاف زمان تغيير دادن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود تحقیق درس پروژه مالی با موضوع سيستم حقوق و دستمزد شهد ايران

دانلود تحقیق درس پروژه مالی با موضوع سيستم حقوق و دستمزد شهد ايران دانلود تحقیق درس پروژه مالی  با موضوع  سيستم حقوق و دستمزد شهد ايران  که شامل 31 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : پاورپوینت   PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت وبرنامه ريزي و  ....... فهرست محتوا سيستم حقوق و دستمزد شهد ايران  تاریخچه ای در مورد شرکت شهد ایران اهداف سیستم حقوق و دستمزد مفهوم حقوق و دستمزد عناصر سیستم حقوق و دستمزد چ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان 3,960 تومان 10% تخفیف

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع  بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی  که شامل 29 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های صنایع و صنایع غذایی، صادرات و .......... فهرست محتوا بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی فرض تحقيق: هدف تحقيق: نظريات مزيت نسبی در زمينه تجارت بين الملل تمايز ميان مزيت نسبی از لحاظ نظری و کاربردی و عوامل موثر بر آن معيار مزيت نسبی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,528 تومان 16% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعات مدیریت دانلود  پاورپوینت با موضوع  سیستم های اطلاعات مدیریت  که شامل 276 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت بازرگانی ، مدیریت و برنامه ریزی و ....... رئوس اصلي و عمده مطالب   1- مفاهيم سيستم 2- تئوري اطلاعات 3- تئوری ارتباطات 4- سیستم های اطلاعات مدیریت 5- اجزاء و عناصر سیستم های اطلاعاتی 6- کاربردهای فناوری اطلاعات در ایج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,084 تومان 18% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت و برنامه ریزی سازمانی

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت و برنامه ریزی سازمانی دانلود پاورپوینت با موضوع  مدیریت و برنامه ریزی سازمانی   که شامل 26 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت، حسابداری، اقتصاد  و ....... مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این ساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی با موضوع مدیریت کنترل پروژه

دانلود پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی با موضوع مدیریت کنترل پروژه دانلود  پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی با موضوع  مدیریت کنترل پروژه  که شامل 52 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي  و ....... عناوين و سرفصل ها اصول مديريت و كنترل پروژه معرفي روشهاي برنامه ريزي شبكه ساختار شبكه نمودارهاي گانت و شبكه هاي داراي مقياس زمان تخصيص منابع – تسطيح منابع برآورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما

دانلود فایل پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما دانلود فایل پاورپوینت  پروژه   اصول سرپرستی کارفرما   که شامل 20 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت ، حسابداری و ....... کارفرما(master) 1 - مقدمه‌ ‌ ‌در بسياري‌ از موارد، به‌ صرفه‌تر است‌ كه‌ فرد وظيفه‌ معيني‌ را به‌ جاي‌ آنكه‌ خود انجام‌ دهد، به‌ شخص‌ دي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان بازاريابي و مديريت بازار

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان بازاريابي و مديريت بازار دانلود فایل پاورپوینت با عنوان  بازاريابي و مديريت بازار  که شامل 267 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... فهرست محتوا فصل اول مفاهيم مديريت بازار تعريف بازاريابي و مديريت بازار  انواع کالا 1- محصولات فيزيکي  2-خدمات 3- ايده ها، عقايد و انديشه‏ها 4- سازمانها، مکانها، فعاليتها  عوامل تشکیل بازار تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود فایل پاورپوینت بهره وری Efficiency

دانلود فایل پاورپوینت بهره وری Efficiency دانلود فایل پاورپوینت  بهره وری Efficiency  که شامل 32 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... فهرست محتوا بهره وري سير تكاملي مفهوم بهره وري  هفت «C» بهره وري  چرخه بهره وري مرحله اندازه گيري  مرحلة ارزيابي بهره‌وري  مرحله برنامه ريزي بهره‌وري  حركت بهره وري  اهداف م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی

دانلود فایل پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی دانلود فایل پاورپوینت  اصول بازاریابی تلفنی   که شامل 19 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... چکیده طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن کسب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع موجودی کالا

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع موجودی کالا دانلود فایل پاورپوینت  با موضوع  موجودی کالا  که شامل 66 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... فهرست محتوا حسابداري ميانه 1  حسابداري موجودي كالا  تعیین موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته  تعیین مالکیت موجودیها مالکیت موجودی FOB شرط انواع شرایط (قراردادهای) مربوط به حمل و نقل کالا C&am ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود تاریخچه ی علم آمار به همراه تعاریف بخش های مختلف آماری

دانلود تاریخچه ی علم آمار به همراه تعاریف بخش های مختلف آماری دانلود تاریخچه ی علم آمار به همراه تعاریف متنی بخش های مختلف آماری که شامل 17 صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است : فرمت فایل : Doc فهرست محتوا مختصري از تاريخچه علم آمار كليت آمار و رياضي معاني كه مي توان از آمار برداشت كرد آمار Statistics روش آمار و رياضي :  از واژه آمار 3 معني مي توان برداشت کرد : اطلاعات عددي :  تئوري اعداد :   روشهاي آماري :   آماد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,400 تومان

دانلود پاورپوینت جامع آمار تحلیلی Statical Analysis

دانلود پاورپوینت جامع آمار تحلیلی Statical Analysis پاورپوینت کامل آمار تحلیلی (Statical Analysis) مشتمل بر 111 اسلاید و شامل بخش های زیر میباشد:       طرح درس       مروري بر مفهوم آمار و تاريخچه آن       مفاهيم كليدي در آمار تحليلي       روش هاي نمونه گيري       مقياسهاي اصلي اندازه گيري   &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان