فروش جدیدترین پایان نامه ها , مقاله ها , انواع کتاب , گزارش کارآموزی , تحقیق در Jahandoc.ir جهان داک

فروشگاه جدیدترین پایان نامه ها , مقالات و انواع فایل ها

دانلود انواع فایل دانلود رایگان کتاب گنج یابی انواع فایل را ارزان خرید نمایید تسلیت بر تمام ملت عزادار جهان تخفیف ویژه دانلود رایگان پکیج کسب درآمد

اطلاعیه فروشگاه

توجه توجه تا پایان ماه محرم تمام فایل های این فروشگاه دارای تخفیف استثنایی میباشند اگر قیمت فایلی برایتان زیاد است به ما اطلاع دهید تا قیمتش را طبق خواسته ی خودتان کاهش دهیم jobdan.work@gmail.com

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در مدیریت

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت که شامل 301 اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های ، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي،علوم تحقیقات، علوم تربيتي و .......

فهرست محتوا  

فصل اول

بحثی در زمينه شناخت: 

 • علم حضوری و علم حصولی 
 • ديد گاه های شناختی 
 • ديدگاه تجربه گرايي:
 • ديدگاه عقل گرايي: 
 • ديدگاه استنباطی:
 • ديدگاه ساختاری:
 • ديدگاه هرمنوتيک: 
 • مفهوم و فلسفه تحقيق علمی: 
 • مفهوم تحقيق علمی: 
 • فلسفه تحقيق علمی: 
 • هدف تحقيق علمی
 • معلومات و قضايای کلی علمی عمدتا عبارتند از: 
 • هدف از آموزش روش تحقيق علمی : 
 • ويژگی ها و قواعد تحقيق علمی
 • پيش نيازهای تحقيق علمی: 
 • جايگاه آماردرتحقيقات علمی و مراحل انجام دادن آن:
 • مراحل کاربرد آمار 
 • تعريف علم : 
 • طبقه بندی علوم 
 • قلمرو و حيطه های شناختی و معرفتی:
 • علوم انسانی
 • تعريف نظريه
 • نظريه ها 
 • 1- نظريه های تبيينی
 • 2- نظريه های تجويزی و توصيه ای. 
 • يک نظريه علمی دارای ويژگيهای زير است:
 • تعريف قانون علمی؛ 
 • برای قانون علمی مشخصاتی بيان کرده اند: 
 • رابطه علم با فلسفه و ايدئولوژی:
 • الف) رابطه علم با فلسفه: 
 • ب) رابطه علم با ايدئولوژی: 
 • تعريف استدلال و انواع آن :
 • قياس؛ استقراء و تمثيل 
 • استدلال قياسی: 
 • استدلال استقرائي: 
 • تمثيل:
 • انواع متغير: 
 • 1- انواع متغيرها بر اساس ارزش:
 • 2-انواع متغيرها بر اساس رابطه: 
 • 3-انواع متغيرها بر اساس نقش:
 • 4-متغيرهای دو يا چند ارزشی: 
 • 5-متغيرهای جانبی: 
 • تعريف عملياتی و معرف:
 • فرایند تحقیق علمی: 

فصل دوم
انواع تحقيقات علمی: 

 • تحقيقات علمی بر اساس هدف :
 • 1-تحقیقات بنیادی 
 • 2- تحقیقات کاربردی 
 • 3- تحقیقات عملی 
 • تحقیقات عملی بر اساس ماهیت و روش
 • منابع تحقيقات تاریخی
 • • منابع دست اول
 • • منابع دست چندم
 • نقد اسناد 
 • نقد بیرونی و نقد درونی.
 • - نقد بیرونی
 • - نقد درونی؛ 
 • تحقیقات توصیفی:
 • نمونه هایی ازتحقیقات همبستگی
 • تحقیقات علی (پس رویدادی):
 • تحقیقات تجربی (آزمایشی): 
 • شرایط ضروری یک تحقیق تجربی:
 •  روش ها و طرح های اجرای تحقیق تجربی:

فصل سوم 

انتخاب، تعريف و بیان مسئله تحقیق

 • • رکن اصلی هر تحقیق علمی
 • • تشریح مسئله تحقیق و نگارش آن
 • • موضوع تحقیق برای محقق
 • هر مسئله تحقیقاتی مناسب دارای ويژگی های زیر است:
 • مطالعه ادبیات و سوابق مسئله تحقیق
 • روش دستیابی به منابع وفهرست برداری از آن ها: 
 • الف- سیستم CD-ROM ؛ 
 • ب- سیستم on.line ؛
 • ج- سیستم شبکه اینترنت؛ 
 • نحوه بیان مسئله تحقیق و نگارش آن 
 • روش نگارش و ارزیابی مسئله تحقیق 

فصل چهارم 
• تدوین فرضیه

 • • مفهوم و تعریف فرضیه
 • نقش فرضیه در تحقیق علمی
 • • انواع فرضیه در تحقیقات همبستگی و تجربی:
 • مثال های زیر انواع فرضیه های مزبور را نشان می دهد:
 • الف) فرضیه تحقیق جهت دار: 
 • ویژگی های یک فرضیه خوب:

فصل پنجم 
• نمونه گیری 

 • • جامعه آماری
 • • انواع نمونه و روش انتخاب آن 
 • - روش احتمالی که از ارزش علمی 
 • نمونه های احتمالی
 • ب) نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده؛ 
 • نمونه گیری خوشه ای 
 • 1- خوشه ای محض 
 • 2- خوشه ای فضایی
 • د) نمونه گیری مکانی؛
 • ه) سایر نمونه گیری ها؛ 
 • نمونه های غیر احتمالی 
 • روش های برآورد حجم نمونه 
 • • روش دوم، تکنیک ها و روش های آماری

فصل ششم 
• ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات؛

 • طبقه بندی ابزار اندزه گیری و گرد آوری اطلاعات
 • ابزارهای اندازه گیری
 • - استاندارد یا میزان شده 
 • - محقق ساخته.
 • انواع ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • • ابزارها و مقیاس های اندازه گیری: 
 • مقیاس های اسمی یا عددی، 
 • مقیاس های ترتیبی، 
 • مقیاس های فاصله ای، 
 • مقیاس های نسبی. 
 • مقیاس های اسمی؛
 • مقیاس های ترتیبی؛
 • مقیاس های فاصله ای ؛
 • مقیاس های نسبی؛ 
 • • طیف ها: 
 • 1- طیف بوگاردوس؛ 
 • 2- طیف لیکرت؛. 
 • 3- طیف گاتمن؛ 
 • طیف بوگاردوس؛
 • طیف لیکرت؛ 
 • طیف گاتمن؛ 
 • روایی و پایایی ابزار سنجش 
 • • روایی ابزار سنجش 
 • • پایایی ابزار سنجش 
 • عوامل زیر معمولا بر پایایی و روایی ابزار سنجش تأثیر منفی دارد: 
 •  وضعیت ظاهری و درونی ابزار
 •  استفاده از روش های دوگانه و موازی. 
 •  استفاده از روش مقایسه با معیار. 
 •  استفاده از روش پیش آزمون.

فصل هفتم 
• روش های گردآوری اطلاعات؛

 • روش های گردآوری اطلاعات 
 • روش های کتابخانه ای 
 • روش های میدانی 
 • انواع سند:
 • اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ای
 • ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای؛ 
 • روش های میدانی؛ 
 • 1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه؛ 
 • 2- عوامل اجرای پرسشنامه؛ 
 • 3- برنامه ریزی و مدیریت اجرای پرسشنامه؛ 
 • 4- پاسخگویان؛
 • 1- سئوالات باز؛ 
 • 2- سئوالات بسته؛ 
 • 3- سئوالات ترکیبی؛
 • 4- سئوالات تعاقبی؛ 
 • سئوالات بسته 
 • الف) سئوالات دو گزینه ای. 
 • ب) سئوالات چندگزینه ای. 
 • ج) سئوالات طیفی یا درجه بندی.
 • برنامه ریزی و اجرای پرسشنامه 
 • • روش اجرای پرسشنامه؛
 • • محاسن پرسشنامه
 • معایب پرسشنامه 
 • روش مصاحبه
 • ابزار ثبت اطلاعات مصاحبه:
 • ابزار استاندارد شده
 • - ابزار محقق ساخته یا غیر استاندارد 
 • • انواع روش های مصاحبه: 
 • الف) مصاحبه منظم؛
 • ب) مصاحبه نامنظم؛
 • • محاسن روش مصاحبه: 
 • معایب روش مصاحبه
 • روش مشاهده
 • • ابزار مشاهده: 
 • • انواع روش های مشاهده:
 • الف) طرح های مشاهده کنترل نشده؛ 
 • ب) طرح های مشاهده کنترل شده؛ 
 • ج) طرح مشاهده مشارکتی؛ 
 • د) طرح مشاهده غیر مشارکتی؛
 • ه) طرح مشاهده فردی؛
 • و) طرح مشاهده گروهی؛
 • ز) طرح مشاهده علنی؛ 
 • ح) طرح مشاهده غیر علنی؛
 • محاسن روش مشاهده 
 • معایب روش مشاهده

فصل هشتم 
• کدگذاری، استخراج و طبقه بندی داده ها؛

 • • شیوه کد گذاری ابزار گردآوری اطلاعات؛
 • آنچه باید محقق در زمان طراحی پرسشنامه و قبل از اجرای عملیات میدانی کدگذاری نماید عبارتند از: 
 • • استخراج داده ها 
 • - استخراج داده ها به شیوه دستی:
 • - استخراج داده ها به شیوه ماشینی: 

فصل نهم 
• تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج.

 • • شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها. 
 • انواع شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :
 • 1- شیوه تجزیه و تحلیل کیفی؛ 
 • 2- شیوه تجزیه و تحلیل کمی:
 • استفاده از روش های آماری 
 • - تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی.
 • تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.
 • • انحراف استاندارد و واريانس
 • • واریانس 
 • تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار استنباطی 
 • • همبستگی 
 • • نمایش انواع مدل های همبستگی: 
 • • انواع همبستگی ها: 
 • 1.آزمون همبستگی پيرسون: 
 • 2.آزمون رو یا ضریب همبستگی اسپیرمن؛ 
 • 3.آزمون یا ضریب همبستگی فای( Φ)؛
 • • رگرسیون ؛
 • • آزمون F؛ 

فصل دهم 
• تنظیم و تدوین گزارش تحقیق؛ 

 • • عناصر و ساختار گزارش تحقیق:
 • 1- عنصر مقدمات؛ 
 • 2- عنصر فهرست ها: 
 • 3- عنصر متن: 
 • 4- عنصر کتابنامه: 
 • 5- عنصر پیوست ها: 
 • ذکر استفاده از منابع دیگران از این رو ضرورت دارد که: 
 • نقل قول مطالب:

فصل یازدهم 
• تهیه و تنظیم طرح تحقیق؛

 • • انواع طرح های تحقیق؛ 
 • دلایل توجیهی تهیه طرح تحقیق 
 • انواع طرح های تحقیق
 • 1- بر اساس ماهیت و اهمیت تحقیق: 
 • 2- براساس مراحل پیشرفت کار تحقیق: 
 • الف. طرح تحقیق مقدماتی. 
 • ب. طرح تحقیق تفضیلی.
 • ج..طرح تحقیق واقعی و نهایی
 • عناصر و ساختار طرح تحقیق 
 • شیوه تنظیم و نگارش طرح تحقیق: 

فصل دوازدهم
• تهیه و تنظیم مقاله علمی؛ 

 • • انواع مقالات علمی:
 • 1- مقالات پژوهشی: 
 • 2- مقالات مطالعاتی و ترویجی: 
 • ساختار مقاله علمی 
 • ملاحظات مربوط به تدوین مقاله علمی: 

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,730 تومان
(شامل 14% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ravesh-tahghigh-dar-modiriyat_373011_5235.zip274.5k