فروش جدیدترین پایان نامه ها , مقاله ها , انواع کتاب , گزارش کارآموزی , تحقیق در Jahandoc.ir جهان داک

فروشگاه جدیدترین پایان نامه ها , مقالات و انواع فایل ها

دانلود انواع فایل دانلود رایگان کتاب گنج یابی انواع فایل را ارزان خرید نمایید تسلیت بر تمام ملت عزادار جهان تخفیف ویژه دانلود رایگان پکیج کسب درآمد

اطلاعیه فروشگاه

توجه توجه تا پایان ماه محرم تمام فایل های این فروشگاه دارای تخفیف استثنایی میباشند اگر قیمت فایلی برایتان زیاد است به ما اطلاع دهید تا قیمتش را طبق خواسته ی خودتان کاهش دهیم jobdan.work@gmail.com

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق در مدیریت که شامل 301 اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های ، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي،علوم تحقیقات، علوم تربيتي و .......

فهرست محتوا  

فصل اول

بحثی در زمينه شناخت: 

 • علم حضوری و علم حصولی 
 • ديد گاه های شناختی 
 • ديدگاه تجربه گرايي:
 • ديدگاه عقل گرايي: 
 • ديدگاه استنباطی:
 • ديدگاه ساختاری:
 • ديدگاه هرمنوتيک: 
 • مفهوم و فلسفه تحقيق علمی: 
 • مفهوم تحقيق علمی: 
 • فلسفه تحقيق علمی: 
 • هدف تحقيق علمی
 • معلومات و قضايای کلی علمی عمدتا عبارتند از: 
 • هدف از آموزش روش تحقيق علمی : 
 • ويژگی ها و قواعد تحقيق علمی
 • پيش نيازهای تحقيق علمی: 
 • جايگاه آماردرتحقيقات علمی و مراحل انجام دادن آن:
 • مراحل کاربرد آمار 
 • تعريف علم : 
 • طبقه بندی علوم 
 • قلمرو و حيطه های شناختی و معرفتی:
 • علوم انسانی
 • تعريف نظريه
 • نظريه ها 
 • 1- نظريه های تبيينی
 • 2- نظريه های تجويزی و توصيه ای. 
 • يک نظريه علمی دارای ويژگيهای زير است:
 • تعريف قانون علمی؛ 
 • برای قانون علمی مشخصاتی بيان کرده اند: 
 • رابطه علم با فلسفه و ايدئولوژی:
 • الف) رابطه علم با فلسفه: 
 • ب) رابطه علم با ايدئولوژی: 
 • تعريف استدلال و انواع آن :
 • قياس؛ استقراء و تمثيل 
 • استدلال قياسی: 
 • استدلال استقرائي: 
 • تمثيل:
 • انواع متغير: 
 • 1- انواع متغيرها بر اساس ارزش:
 • 2-انواع متغيرها بر اساس رابطه: 
 • 3-انواع متغيرها بر اساس نقش:
 • 4-متغيرهای دو يا چند ارزشی: 
 • 5-متغيرهای جانبی: 
 • تعريف عملياتی و معرف:
 • فرایند تحقیق علمی: 

فصل دوم
انواع تحقيقات علمی: 

 • تحقيقات علمی بر اساس هدف :
 • 1-تحقیقات بنیادی 
 • 2- تحقیقات کاربردی 
 • 3- تحقیقات عملی 
 • تحقیقات عملی بر اساس ماهیت و روش
 • منابع تحقيقات تاریخی
 • • منابع دست اول
 • • منابع دست چندم
 • نقد اسناد 
 • نقد بیرونی و نقد درونی.
 • - نقد بیرونی
 • - نقد درونی؛ 
 • تحقیقات توصیفی:
 • نمونه هایی ازتحقیقات همبستگی
 • تحقیقات علی (پس رویدادی):
 • تحقیقات تجربی (آزمایشی): 
 • شرایط ضروری یک تحقیق تجربی:
 •  روش ها و طرح های اجرای تحقیق تجربی:

فصل سوم 

انتخاب، تعريف و بیان مسئله تحقیق

 • • رکن اصلی هر تحقیق علمی
 • • تشریح مسئله تحقیق و نگارش آن
 • • موضوع تحقیق برای محقق
 • هر مسئله تحقیقاتی مناسب دارای ويژگی های زیر است:
 • مطالعه ادبیات و سوابق مسئله تحقیق
 • روش دستیابی به منابع وفهرست برداری از آن ها: 
 • الف- سیستم CD-ROM ؛ 
 • ب- سیستم on.line ؛
 • ج- سیستم شبکه اینترنت؛ 
 • نحوه بیان مسئله تحقیق و نگارش آن 
 • روش نگارش و ارزیابی مسئله تحقیق 

فصل چهارم 
• تدوین فرضیه

 • • مفهوم و تعریف فرضیه
 • نقش فرضیه در تحقیق علمی
 • • انواع فرضیه در تحقیقات همبستگی و تجربی:
 • مثال های زیر انواع فرضیه های مزبور را نشان می دهد:
 • الف) فرضیه تحقیق جهت دار: 
 • ویژگی های یک فرضیه خوب:

فصل پنجم 
• نمونه گیری 

 • • جامعه آماری
 • • انواع نمونه و روش انتخاب آن 
 • - روش احتمالی که از ارزش علمی 
 • نمونه های احتمالی
 • ب) نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده؛ 
 • نمونه گیری خوشه ای 
 • 1- خوشه ای محض 
 • 2- خوشه ای فضایی
 • د) نمونه گیری مکانی؛
 • ه) سایر نمونه گیری ها؛ 
 • نمونه های غیر احتمالی 
 • روش های برآورد حجم نمونه 
 • • روش دوم، تکنیک ها و روش های آماری

فصل ششم 
• ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات؛

 • طبقه بندی ابزار اندزه گیری و گرد آوری اطلاعات
 • ابزارهای اندازه گیری
 • - استاندارد یا میزان شده 
 • - محقق ساخته.
 • انواع ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • • ابزارها و مقیاس های اندازه گیری: 
 • مقیاس های اسمی یا عددی، 
 • مقیاس های ترتیبی، 
 • مقیاس های فاصله ای، 
 • مقیاس های نسبی. 
 • مقیاس های اسمی؛
 • مقیاس های ترتیبی؛
 • مقیاس های فاصله ای ؛
 • مقیاس های نسبی؛ 
 • • طیف ها: 
 • 1- طیف بوگاردوس؛ 
 • 2- طیف لیکرت؛. 
 • 3- طیف گاتمن؛ 
 • طیف بوگاردوس؛
 • طیف لیکرت؛ 
 • طیف گاتمن؛ 
 • روایی و پایایی ابزار سنجش 
 • • روایی ابزار سنجش 
 • • پایایی ابزار سنجش 
 • عوامل زیر معمولا بر پایایی و روایی ابزار سنجش تأثیر منفی دارد: 
 •  وضعیت ظاهری و درونی ابزار
 •  استفاده از روش های دوگانه و موازی. 
 •  استفاده از روش مقایسه با معیار. 
 •  استفاده از روش پیش آزمون.

فصل هفتم 
• روش های گردآوری اطلاعات؛

 • روش های گردآوری اطلاعات 
 • روش های کتابخانه ای 
 • روش های میدانی 
 • انواع سند:
 • اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ای
 • ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای؛ 
 • روش های میدانی؛ 
 • 1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه؛ 
 • 2- عوامل اجرای پرسشنامه؛ 
 • 3- برنامه ریزی و مدیریت اجرای پرسشنامه؛ 
 • 4- پاسخگویان؛
 • 1- سئوالات باز؛ 
 • 2- سئوالات بسته؛ 
 • 3- سئوالات ترکیبی؛
 • 4- سئوالات تعاقبی؛ 
 • سئوالات بسته 
 • الف) سئوالات دو گزینه ای. 
 • ب) سئوالات چندگزینه ای. 
 • ج) سئوالات طیفی یا درجه بندی.
 • برنامه ریزی و اجرای پرسشنامه 
 • • روش اجرای پرسشنامه؛
 • • محاسن پرسشنامه
 • معایب پرسشنامه 
 • روش مصاحبه
 • ابزار ثبت اطلاعات مصاحبه:
 • ابزار استاندارد شده
 • - ابزار محقق ساخته یا غیر استاندارد 
 • • انواع روش های مصاحبه: 
 • الف) مصاحبه منظم؛
 • ب) مصاحبه نامنظم؛
 • • محاسن روش مصاحبه: 
 • معایب روش مصاحبه
 • روش مشاهده
 • • ابزار مشاهده: 
 • • انواع روش های مشاهده:
 • الف) طرح های مشاهده کنترل نشده؛ 
 • ب) طرح های مشاهده کنترل شده؛ 
 • ج) طرح مشاهده مشارکتی؛ 
 • د) طرح مشاهده غیر مشارکتی؛
 • ه) طرح مشاهده فردی؛
 • و) طرح مشاهده گروهی؛
 • ز) طرح مشاهده علنی؛ 
 • ح) طرح مشاهده غیر علنی؛
 • محاسن روش مشاهده 
 • معایب روش مشاهده

فصل هشتم 
• کدگذاری، استخراج و طبقه بندی داده ها؛

 • • شیوه کد گذاری ابزار گردآوری اطلاعات؛
 • آنچه باید محقق در زمان طراحی پرسشنامه و قبل از اجرای عملیات میدانی کدگذاری نماید عبارتند از: 
 • • استخراج داده ها 
 • - استخراج داده ها به شیوه دستی:
 • - استخراج داده ها به شیوه ماشینی: 

فصل نهم 
• تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج.

 • • شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها. 
 • انواع شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :
 • 1- شیوه تجزیه و تحلیل کیفی؛ 
 • 2- شیوه تجزیه و تحلیل کمی:
 • استفاده از روش های آماری 
 • - تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی.
 • تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی.
 • • انحراف استاندارد و واريانس
 • • واریانس 
 • تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار استنباطی 
 • • همبستگی 
 • • نمایش انواع مدل های همبستگی: 
 • • انواع همبستگی ها: 
 • 1.آزمون همبستگی پيرسون: 
 • 2.آزمون رو یا ضریب همبستگی اسپیرمن؛ 
 • 3.آزمون یا ضریب همبستگی فای( Φ)؛
 • • رگرسیون ؛
 • • آزمون F؛ 

فصل دهم 
• تنظیم و تدوین گزارش تحقیق؛ 

 • • عناصر و ساختار گزارش تحقیق:
 • 1- عنصر مقدمات؛ 
 • 2- عنصر فهرست ها: 
 • 3- عنصر متن: 
 • 4- عنصر کتابنامه: 
 • 5- عنصر پیوست ها: 
 • ذکر استفاده از منابع دیگران از این رو ضرورت دارد که: 
 • نقل قول مطالب:

فصل یازدهم 
• تهیه و تنظیم طرح تحقیق؛

 • • انواع طرح های تحقیق؛ 
 • دلایل توجیهی تهیه طرح تحقیق 
 • انواع طرح های تحقیق
 • 1- بر اساس ماهیت و اهمیت تحقیق: 
 • 2- براساس مراحل پیشرفت کار تحقیق: 
 • الف. طرح تحقیق مقدماتی. 
 • ب. طرح تحقیق تفضیلی.
 • ج..طرح تحقیق واقعی و نهایی
 • عناصر و ساختار طرح تحقیق 
 • شیوه تنظیم و نگارش طرح تحقیق: 

فصل دوازدهم
• تهیه و تنظیم مقاله علمی؛ 

 • • انواع مقالات علمی:
 • 1- مقالات پژوهشی: 
 • 2- مقالات مطالعاتی و ترویجی: 
 • ساختار مقاله علمی 
 • ملاحظات مربوط به تدوین مقاله علمی: 

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 5,332 تومان
(شامل 14% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ravesh-tahghigh-dar-modiriyat_373011_5235.zip274.5k

دانلود پاورپوینت با موضوع تاثير فناوري اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانايي محور

دانلود پاورپوینت با موضوع تاثير فناوري اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانايي محور دانلود پاورپوینت با موضوع تاثير فناوري اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانايي محور  که شامل 43 اسلاید و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های اقتصاد ، حسابداری، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي، علوم تربيتي ، فناوری اطلاعات و ....... سرفصل مطالب • مقدمهاي راجع به توسعة فناوري اطلاعات • فناوري اطلاعات؛ اشتغالزايي يا اشتغالزدايي؟! • اقتصاد دانايي محور و جايگاه خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت اصول مديريت آموزشي

دانلود پاورپوینت اصول مديريت آموزشي دانلود پاورپوینت   اصول مديريت آموزشي که شامل 43 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های ، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي، علوم تربيتي و .......  فهرست محتوا پيشينه مكاتب  انواع مكاتب مديريت: -كلاسيك -نئوكلاسيك -نظريه مديريت علمي: انتقادات وارده به مدیریت علمی  نظریه مدیریت اداری یا اصول گرایان  وظایف مدیریت از نظر فايول:& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان 4,576 تومان 12% تخفیف

دانلود پايان‌نامه ارشد با عنوان بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط

دانلود پايان‌نامه ارشد با عنوان بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط دانلود پايان‌نامه ارشد رشته مدیریت تکنولوژی با عنوان  بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط که شامل 99 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint پاياننامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت تکنولوژی بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط كليات تحقيق مساله اصلی تحقیق تشریح وبيان موضوع  ضرورت و اهميت موضوع اهداف تحقيق  فرضيه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,580 تومان 10% تخفیف

دانلود تحقیق با عنوان سرمایه گذاری و انواع آن همراه با فایل پاورپوینت

دانلود تحقیق با عنوان سرمایه گذاری و انواع آن همراه با فایل پاورپوینت دانلود تحقیق  با عنوان   سرمایه گذاری و انواع آن همراه با فایل پاورپوینت مربوطه که شامل 43 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : Word نوع فایل : PowerPoint 30 اسلاید ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت و ....... مقدمه سرمايه گذاري يا Hyip در حقيقت مخفف كلمه High yield investment program ميباشد كه به معني برنامه هاي سرمايه گذاري با بازده بالا است . در اين برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع درآمد اینترنتی همراه با فایل Word

دانلود پاورپوینت با موضوع درآمد اینترنتی همراه با فایل Word دانلود پاورپوینت با موضوع   درآمد اینترنتی همراه با فایل وورد مربوطه که شامل 31 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint نوع فایل : Word ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت و ....... مقدمه روشهای مختلفی برای پول در آوردن در اينترنت وجود دارد که بعضی از آنها به تخصصهای خاص و برخی د يگر به سرما يه و امکانات نياز دارد ولی روشها يي نيز وجود دارد که به تخصص و سر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 3,960 تومان 12% تخفیف

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی دانلود مقاله  ترجمه شده  کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی   که شامل  14 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل :فرمت قابل ویرایش Word *همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت و ....... مقدمه و چکیده در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 2

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 2 دانلود  پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 2   که شامل 615 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی، مدیریت بازرگانی و ....... فصل اول مديريت دارايي هاي جاري مقدمه :   براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از 50% است .   مديريت دارايي هاي جاري بيشتر از مديريت هزينه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 5,850 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 1

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 1 دانلود  پاورپوینت با موضوع مديريت مالي 1   که شامل 261 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازرگانی و ....... هدف کلي: آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي اهداف رفتاري کل پاورپوینت: دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها: 1 - مديريت مالي را تعريف نمايد. 2 - اهداف مديريت مالي را بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,840 تومان 12% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی

دانلود پاورپوینت با موضوع مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی دانلود  پاورپوینت با موضوع   مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی  که شامل 9 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فهرست محتوا خرید اولویت اهمیت مصلحت منفعت نمای کلی فرایند خرید داخلی اقسام خرید : اقسام خرید از نظر کمیت ( مبلغ ) مناقصه و مزایده نمای کلی فرایند خرید خارجی کتابهایی که بعنو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان 3,496 تومان 8% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاری ايران

دانلود پاورپوینت با موضوع موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاری ايران دانلود  پاورپوینت با موضوع موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاری ايران که شامل 25 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت سرمایه داری و ....... بررسی بورس اوراق بهادار تهران از دريچه ورود شرکت‌ها به بورسهای منطقه ای و بين المللی با هدف توسعه منطقه ای و بين المللی اهداف 1- بررسی بازارهای سرمايه بين المللی با هدف شناخت روند بازدهی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع نحوه محاسبه ریسک کنترل

دانلود پاورپوینت با موضوع نحوه محاسبه ریسک کنترل دانلود پاورپوینت با موضوع  نحوه محاسبه ریسک کنترل  که شامل 22 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فهرست محتوا خطر حسابرسی: خطر کنترل 1)برآورد اولیه خطر کنترل 2) برآورد نهایی خطرکنترل اهداف شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی وبرآورد اولیه از خطر کنترل 1) تشخیص قابل حسابرسی بودن صورت های مالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع ماليه عمومی و خط مشی دولت ها

دانلود پاورپوینت با موضوع ماليه عمومی و خط مشی دولت ها دانلود  پاورپوینت با موضوع   ماليه عمومی و خط مشی دولت ها   که شامل 190 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فصل اول -مفاهيم کلی ماليه عمومی و سياست مالی نقش دولت و اندازه ی دولت نظر کلاسيک ها در مورد نقش دولت: عدم دخالت دولت مکانيسم بازار فصل دوم- روند تغييرات سهم دولت از درآمد ملی هدف کل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,160 تومان 14% تخفیف

دانلود پاورپوینت با عنوان بازاریابی بین المللی

دانلود پاورپوینت با عنوان بازاریابی بین المللی دانلود پاورپوینت با عنوان  بازاریابی بین المللی   که شامل 293 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فصل اول  كليات بازاريابي بين‌المللي فصل دوم  محيط فرهنگي در بازاريابي بين المللي فصل چهارم  محيط سياسي و قانوني در بازاريابي بين‌المللي فصل پنجم  تحقيقات بازاريابي ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,332 تومان 14% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران

دانلود پاورپوینت با موضوع نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران دانلود  پاورپوینت  با موضوع  نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران  که شامل 16 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فهرست محتوا نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران مقدمه روند تجارت طی سال های آینده تغییر خواهد کرد، نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (OECD) طی 20 سال آینده حدو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان 4,094 تومان 11% تخفیف

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان دانلود  پاورپوینت با موضوع  مدیریت زمان  که شامل 31 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت وبرنامه ريزي،مدیریت امور بازاریابی،  حسابداری، اقتصاد و ....... فهرست محتوا اولین نکات مديريت زمان خود ـ ارزيابی تحليل نحوه کنونی صرف زمان پس از تکميل پرسش نامه و جدول زمان بندی کارها خواهيم دانست که : شناخت عوامل اتلاف زمان تغيير دادن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,780 تومان 10% تخفیف

دانلود تحقیق درس پروژه مالی با موضوع سيستم حقوق و دستمزد شهد ايران

دانلود تحقیق درس پروژه مالی با موضوع سيستم حقوق و دستمزد شهد ايران دانلود تحقیق درس پروژه مالی  با موضوع  سيستم حقوق و دستمزد شهد ايران  که شامل 31 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : پاورپوینت   PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت وبرنامه ريزي و  ....... فهرست محتوا سيستم حقوق و دستمزد شهد ايران  تاریخچه ای در مورد شرکت شهد ایران اهداف سیستم حقوق و دستمزد مفهوم حقوق و دستمزد عناصر سیستم حقوق و دستمزد چ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان 3,960 تومان 10% تخفیف

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع  بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی  که شامل 29 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های صنایع و صنایع غذایی، صادرات و .......... فهرست محتوا بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی فرض تحقيق: هدف تحقيق: نظريات مزيت نسبی در زمينه تجارت بين الملل تمايز ميان مزيت نسبی از لحاظ نظری و کاربردی و عوامل موثر بر آن معيار مزيت نسبی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان 3,528 تومان 16% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعات مدیریت دانلود  پاورپوینت با موضوع  سیستم های اطلاعات مدیریت  که شامل 276 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت بازرگانی ، مدیریت و برنامه ریزی و ....... رئوس اصلي و عمده مطالب   1- مفاهيم سيستم 2- تئوري اطلاعات 3- تئوری ارتباطات 4- سیستم های اطلاعات مدیریت 5- اجزاء و عناصر سیستم های اطلاعاتی 6- کاربردهای فناوری اطلاعات در ایج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان 5,084 تومان 18% تخفیف

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت و برنامه ریزی سازمانی

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت و برنامه ریزی سازمانی دانلود پاورپوینت با موضوع  مدیریت و برنامه ریزی سازمانی   که شامل 26 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت، حسابداری، اقتصاد  و ....... مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این ساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی با موضوع مدیریت کنترل پروژه

دانلود پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی با موضوع مدیریت کنترل پروژه دانلود  پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی با موضوع  مدیریت کنترل پروژه  که شامل 52 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي  و ....... عناوين و سرفصل ها اصول مديريت و كنترل پروژه معرفي روشهاي برنامه ريزي شبكه ساختار شبكه نمودارهاي گانت و شبكه هاي داراي مقياس زمان تخصيص منابع – تسطيح منابع برآورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت روش تحقيق در مديريت

دانلود فایل پاورپوینت روش تحقيق در مديريت دانلود فایل پاورپوینت  روش تحقيق در مديريت  که شامل 332 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مديريت ، اقتصاد ، حسابداری و ....... فهرست کلی فصل اول - کليات مباحث اين فصل : مباحثي در زمينه شناخت ديدگاههای شناختي مفهوم و فلسفه تحقيق علمي هدف تحقيق علمي قواعد تحقيق علمي پيشنيازهای تحقيق علمي تعاريف علم ،علوم انساني،نظريه، و..... شناخت انواع متغير ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

دانلود فایل پاورپوینت حسابداري صنعتي يك

دانلود فایل پاورپوینت حسابداري صنعتي يك دانلود فایل پاورپوینت  حسابداري صنعتي يك  که شامل 302 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... فهرست فصل ها •فصل 1-كليات ومفاهيم حسابداري بهاي تمام شده •فصل 2- روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده •فصل 3- بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي •فصل 4- بهاي تمام شده كالا در مؤسسات بازرگاني •فصل 5- بها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان 5,440 تومان 15% تخفیف

دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان

دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان دانلود فایل پاورپوینت  ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان  که شامل 45 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد ، مديريت وبرنامه ريزي و  ....... اهداف کلی تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی کارکنان . معیارهای مورد نظر در ارزشیابی کارکنان. عوامل عینی وذهنی در ارزشیابی کارکنان . انحرافات در ارزشیابی کارکنان . کسانی که باید در ارزشیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت مديريت استراتژيك

دانلود فایل پاورپوینت مديريت استراتژيك دانلود فایل پاورپوینت  مديريت استراتژيك  که شامل 28 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد،مدیریت و ....... فهرست محتوا چكيده اين مقاله به بحث مديريت استراتژيك ميپردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز میشود. فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، 1- تجزيه و تحليل محيطي، 2- پايهگذاري جهتگيري سازماني، 3- هدفگذاري، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان بازاريابي و مديريت بازار

دانلود فایل پاورپوینت با عنوان بازاريابي و مديريت بازار دانلود فایل پاورپوینت با عنوان  بازاريابي و مديريت بازار  که شامل 267 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... فهرست محتوا فصل اول مفاهيم مديريت بازار تعريف بازاريابي و مديريت بازار  انواع کالا 1- محصولات فيزيکي  2-خدمات 3- ايده ها، عقايد و انديشه‏ها 4- سازمانها، مکانها، فعاليتها  عوامل تشکیل بازار تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود فایل پاورپوینت بهره وری Efficiency

دانلود فایل پاورپوینت بهره وری Efficiency دانلود فایل پاورپوینت  بهره وری Efficiency  که شامل 32 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... فهرست محتوا بهره وري سير تكاملي مفهوم بهره وري  هفت «C» بهره وري  چرخه بهره وري مرحله اندازه گيري  مرحلة ارزيابي بهره‌وري  مرحله برنامه ريزي بهره‌وري  حركت بهره وري  اهداف م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود فایل پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی

دانلود فایل پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی دانلود فایل پاورپوینت  اصول بازاریابی تلفنی   که شامل 19 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... چکیده طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن کسب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع موجودی کالا

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع موجودی کالا دانلود فایل پاورپوینت  با موضوع  موجودی کالا  که شامل 66 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری ، اقتصاد و ....... فهرست محتوا حسابداري ميانه 1  حسابداري موجودي كالا  تعیین موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته  تعیین مالکیت موجودیها مالکیت موجودی FOB شرط انواع شرایط (قراردادهای) مربوط به حمل و نقل کالا C&am ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات تحقیق کمی و کیفی quantitative and qualitative research

دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات تحقیق کمی و کیفی quantitative and qualitative research دانلود پاورپوینت مطالعات تحقیق کمی و کیفی  quantitative and qualitative research  بصورت فارسی و انگلیسی بطور کامل شامل 106 اسلاید و مشتمل بر بخش های زیر است: نوع فایل : PowerPoint فهرست • Quantitative & Qualitative Designsمقایسه مطالعات کمی و کیفی •  مطالعات کمی       انواع مطالعات مداخله ای       مطالعات ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان